دکتر علی حاجی مبینی

دکتر علی حاجی مبینی – عضو هیئت مدیره – فوق تخصص جراحی توراکس

دکتر علی حاجی مبینی - عضو هیئت مدیره

-متخصص جراحی عمومی

-فوق تخصص جراحی توراکس

-عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

-عضو جامعه جراحان درون بین