گروه ارتوپدی

 • دکتر ذبیح اله حسن زاده

 • دکتر منصور سروش

 • دکتر یداله رضایی

 • دکتر منوچهر فرهمندی

 • دکتر محمدرضا نوروزنیا

 • دکتر فوآد دهقانی

 • دکتر حمیدرضا نظری زاده

 • دکتر عبدالحسن ارشادی

 • دکتر جعفر بیگلو

 • دکتر یداله امیدی

 • دکتر سجادی