گروه گوش، حلق و بینی

 • دکتر علیرضا قانع

 • دکتر محمد مهدی باستانی

 • دکتر مسعود قاسمی

 • دکتر محمد رضا الماسی

 • دکتر محمد صادقی

 • دکتر حمیدرضا کوهستانی

 • دکتر همایون منافی خسروشاهی

 • دکتر علی علمداری

 • دکتر پیمان گوهرشناسان

 • دکتر بهمن مقدم

 • دکتر حسن ملیحی

 • دکتر دائمی

 • دکتر محمد پورحاجی غلامی

 • دکتر محمدی

 • دکتر نسرین یزدانی

 • دکتر پیمان دبیرمقدم

 • دکتر بابک ساعدی

 • دکتر سوسن سکوتی