گروه بیهوشی

  • دکتر علیرضا حائری

  • دکتر آسیه زکی پور

  • دکتر وحیدرضا عشوری

  • دکتر قاسمعلی مقدم

  • دکتر مصطفی محقق

  • دکتر شروین ایمانی