هیئت مدیره

دکتر ذبیح اله حسن زاده – مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

دکتر منصور سروش – عضو هیئت مدیره

دکتر مسعود قاسمی - عضو هیئت مدیره

دکتر مسعود قاسمی – عضو هیئت مدیره

دکتر علی حاجی مبینی – عضو هیئت مدیره